Java’da Sayı Methodları ve Karakter Sınıfları

9. Sayı Metotları

9.1 toString() Metodu

Bu metot sayı nesnelerini string olarak göstermek için kullanılır.Eğer metot değişken olarak ilkel bir veri tipi alyorsa; String tipinde değer döndürür.

String toString(int i)

Örnek:

public class Test{

public static void main(String args[]){

int x = 5;

int y = 3;

System.out.println(Integer.toString(x) + Integer.toString(y));

}

}

Aşağıdaki sonuç oluşacaktır:

53

9.2 parseInt(), parseDouble() Metotları

Bu metot belirli bir String tipinden Integer veya Double elde etmek için kullanılır. parseXxx() bir veya iki değişken alabilen static bir metottur.

int parseInt(String s)
int parseInt(String s, int radix)
  • s – Bu decimal bir tipin string gösterimidir.
  • radix – (radix sırasıyla 10,2,8,16 ya eşittir.) Verilen string değeri
    decimal,binary,octal ve hexadecimal formatlara çevirir.

Örnek:

public class Test{

public static void main(String args[]){

int x = Integer.parseInt(“9”);

double c = Double.parseDouble(“5”);

int b = Integer.parseInt(“A”,16;);

System.out.println(x);

System.out.println(c);

System.out.println(b);

}

}

Şu sonuç oluşacaktır:

9
5.0
10

9.3 Math Metotları

Math.floor()
Bu metot verilen değişkeni, kendisinden küçük en büyük tam sayıya yuvarlar.

public class Test{
public static void main(String args[]){
double d = –100.675;

float f =-90;

System.out.println(Math.floor(d));

System.out.println(Math.floor(f));

}

}

Math.abs()
Bu metot verilen değişkenin mutlak değerini verir.

public class Test {

public static void main(String args[]){

Integer a = –8;

double d = –100;

float f = –90;

System.out.println(Math.abs(a));

System.out.println(Math.abs(d));

System.out.println(Math.abs(f));

}

}

Math.ceil()
Bu metot verilen değişkeni, kendisinden büyük en küçük tam sayıya yuvarlar.

public class Test{
public static void main(String args[]){ 

double d = –100.675; 

float f = –90; 

System.out.println(Math.ceil(d));

 System.out.println(Math.ceil(f));

}

}

Math.round()
Bu metot verilen değişkene en yakın long veya int değerini; belilrtilen tipte döndürür.

public class Test{
public static void main(String args[]){

double d = 100.675;

double e = 100.500;

float f = 100;

float g = 90f;

System.out.println(Math.round(d));

System.out.println(Math.round(e));

System.out.println(Math.round(f));

System.out.println(Math.round(g));

}

}

Math.min()
Bu metot verilen iki değişken arasından en küçüğünü verir.

public class Test{
public static void main(String args[]){
System.out.println(Math.min(12.123, 12.456));

System.out.println(Math.min(23.12, 23.0));

}

}

Math.max()
Bu metot verilen iki değişken arasından en büyüğünü verir.

public class Test{
public static void main(String args[]){
System.out.println(Math.max(12.123,12.456));

System.out.println(Math.max(23.12, 23.0));

}

}

Math.exp()
Bu metot doğal logaritmanın tabanı e’nin verilen değeri üssü olarak kabul etmesini sağlar.

public class Test{
public static void main(String args[]){

double x = 2;

System.out.println(“e :” + Math.E);

System.out.println(“e^2 :” +Math.exp(x));

}

}

Math.pow()
Bu metot verilen ilk değerin ikinci değeri üssü olarak kabul etmesini sağlar.

public class Test{
public static void main(String args[]){

double x = 2;

double y = 3;

System.out.println(Math.pow(x, y));

}

}

Math.sqrt()
Bu metot verilen değerin karekökünü alır.

public class Test{
public static void main(String args[]){

double x = 2;

System.out .println(Math.sqrt(x));

}

}

Math.sin()
Bu metot verilen double değerin
sinüs değerini döndürür.
Math.cos()
Bu metot verilen double değerin
kosinüs değerini döndürür.
Math.tan()
Bu metot verilen double değerin
tanjant değerini döndürür.

Math.Random()
Bu metot 0.0 ile 1.0 arasında rastgele bir değer üretir. Metodun Kapsamı : 0.0=< Math.random <1.0 dır. Farklı amaçlar için matematiksel işlemler kullanılarakta ulaşılabilir.

10.Karakter Sınıfları

Normalde karakterlerle uğraşırken ilkel veri tipi olan char kullanılır.

Örnek:

char ch= ‘a’;

// Unicode for uppercase Greek omega character

char uniChar =’\u039A’

// an arry of chars

char[] charArray = {‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};

Ancak geliştirme sırasında ilkel veri tipleri yerine objeleri kullanmamız gereken durumlarla karşılaşabiriz.Bu durumda Java char yerine Character sınıfını kullanmamızı sağlar.

Character sınıfı karakterleri değiştirip kullanabilmek için bir çok sayıda metot sağlar.

10.1 Character Metotları

Burada Character sınıfının;bütün alt sınıflarının kullandığı önemli instance metotları belirtilmiştir.

isLetter()

Belirtilen değerin harf olup olmadığına bakar.

Örnek:

isDigit()

Belirtilen değerin sayı olup olmadığına bakar.

Örnek:

 

 

 

 

 

isWhitespace()

Bu metot belirtilen char değerlerinin boşluk içerip içermediğine bakar.
İncelemeyi:

  • Boşluk(Space)
  • Tab
  • Yeni Satır(new line)

Baz alarak yürütür.

Örnek:

 isUpperCase()

Belirtilen char değerinin büyük harf olup olmadığına bakar.

Örnek:

Şu sonuç oluşur:

isLowerCase()

Belitilen char değerinin küçük harf olup olmadığına bakar.

Örnek:

isUpperCase()

Belirtilen char değerinin büyük harf olup olmadığına bakar.

Örnek:

Şu sonuç oluşur:

isLowerCase()

Belitilen char değerinin küçük harf olup olmadığına bakar.

Örnek:

Şu sonuç oluşur:

toUpperCase()

Verilen char değerlerini büyük harfe çevirir.

Örnek:

Şu sonuç oluşur:

toLowerCase()

Verilen char değerlerini küçük harfe çevirir.

Örnek:

Şu sonuç oluşur:

toString()

Character değerini String nesnesine çevirir.

Örnek:

Şu sonuç oluşur: