Java’da Operatörler

 

6. Java Operatörleri

Java, değişkenleri işlemek için çok sayıda operatör bulundurur. Java operatörlerini aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

  • Aritmetik operatörler
  • Ilişkisel operatörler
  • Binary operatörler
  • Mantıksal operatörler
  • Atama operatörleri
  • Diğer Operatörler

6.1 Aritmetik Operatörler

Aşağıdaki tablo aritmetik operatörleri listeler.

Integer A değişkeninin 10, B değişkenin 20 değerini aldığını varsayalım.

Operator Description Example
+ Toplama: Operatörün iki tarafındaki değeri birbiriyle toplar. A + B 30 değerini verecektir.
Çıkartma: : Operatörün iki tarafındaki değeribirbirinden çıkartır. A – B -10 değerini verecektir
* Çarpma: Operatörün iki tarafındaki değeri birbiriyleçarpar A * B 200 değerini verecektir
/ Bölme: Operatörün iki tarafındaki değeri birbirineböler B / A 2 değerini verecektir.
% Mod alma: Operatörün solundaki değişkenin;sağındakine göre modunu alıp kalanı verir. B % A 0 değerini verecektir.
++ Arttırma: Değişkenin değerini 1 arttırır B++ 21 değerini verecektir.
Azaltma: Değişkenin değerini 1 azaltacaktır. B– 19 değerini verecektir

6.2 İlişkisel Operatörler

Aşağıdaki ilişkisel operatörler Java tarafından desteklenmektedir. İnteger A değişkeninin 10, B değişkenin 20 değerini aldığını varsayalım.

Operator Description Example
== İki değişkenin değerini kontrol eder,eğer eşitse true değerini döndürür. (A==B) False değerini döner.
!= İki değişkenin değerini kontrol eder,eğer eşit değilse true değerini döndürür. (A != B) True değer döner.
> Operatörün solundaki değişkenin, sağındakinden büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer büyükse true değer döner. (A > B) False değer döner.
< Operatörün solundaki değişkenin, sağındakinden küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer küçükse true değer döner. (A < B) true değer döner
>= Operatörün solundaki değişkenin, sağındakine eşit veya büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer öyleyse true değer döner. (A >= B) False değer döner.
<= Operatörün solundaki değişkenin, sağındakine eşit veya küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer öyleyse true değer döner. (A <= B) true değer döner

6.3 Binary Operatörler

Java integer,long,short,char ve byte tipleri için uygulanabilen birkaç Binary operatör sunar.

Binary operatörler bitler üstünde çalışır ve bit-bit işlem yapar. a=60 ve b=13 diyelim. Bunların binary formları aşağıdaki gibidir.

a = 0011 1100
b = 0000 1101

a&b 0000 1100
a | b 0011 1101
a ^ b 0011 0001
~a 1100 0011

Aşağıdaki tablo Binary operatörleri göstermektedir. int A’nın 60 , B’nin 13 değerlerini aldığını varsayalım.

Operator Description Example
& Binary AND operatörü iki
tarafta da bulunan biti sonuca
kopyalar.
(A & B) 12 değerini verecektir. Bu da 0000 1100
| Binary OR operatörü iki
taraftan birinde bulunan biti
sonuca kopyalar.
(A | B) 61 değerini verecektir. Bu da 0011 1101
^ Binary XOR operatörü bir
tarafta bulunup diğer tarafta
bulunmayan biti sonuca
kopyalar.
(A ^ B) 49 değerini verecektir. Bu da 0011 0001
~ Binary 1’in tümleyeni (Ones
Complement) operatörü.
Sayının bütün 1 lerini sıfır,
bütün sıfırlarını 1 yapar.
(~A ) -60 değerini verecektir. Bu da 1100 0011
<< Binary sola kaydırma
operatörü. Operatörün
solundaki değişkenin değeri
sağdakine göre sola kaydırılır
A << 2 240 değerini verecektir. Bu da 1111 0000
>> Binary sağa kaydırma
operatörü. Operatörün
solundaki değişkenin değeri
soldakine göre sağa kaydırılır
A >> 2 15 değerini verecektir. Bu da 1111

6.4 Mantıksal Operatörler

Aşağıdaki tablo mantıksal operatörleri göstermektedir. boolean A’nın true , B’nin false değerlerini aldığını varsayalım.

Operator Description Example
&& Mantıksal AND operatörü. Eğer iki taraftaki
değişken de false değilse sonuç true döner
(A && B) false değer döner..
|| Mantıksal OR operatörü. Eğer operatörün iki
tarafındaki değişkenlerden birisi true ise sonuç true
döner.
(A || B) true değer döner.
! Mantıksal NOT operatörü. Operasyonun mantıksal
cevabını terse çevirir. Eğer true değer dönüyorsa,
sonucu false değere çevirir.
!(A && B) true değer döner..

6.5 Atama Operatörleri

Aşağıdaki atama operatörleri Java dili tarafından desteklenmektedir.

Operator Description Example
= Basit atama operatörüdür. Operatörün sağındaki
değişkenin değeri solundaki(lere)’ne atanır.
C = A + B; A+B nin değerini C’ye
atayacaktır.
+= Operatörün sağındaki değeri solundaki değerle
toplayıp tekrar solundaki değere atar.
C += A ; C = C + A değerine eşittir.
-= Operatörün sağındaki değeri solundaki değerden
çıkartıp tekrar solundaki değere atar.
C -= A; C = C – A değerine eşittir.
*= Operatörün sağındaki değeri solundaki değerle
çarpıp tekrar solundaki değere atar.
C *= A; C = C * A değerine eşittir.
/= Operatörün sağındaki değeri solundaki değere
bölüp tekrar solundaki değere atar.
C /= A; C = C / A değerine eşittir.
%= Operatörün sağındaki değerin solundakine göre
modunu alıp tekrar solundaki değere atar.
C %= A; C = C % A değerine eşittir.

6.6 Koşul Operatörü ( ? : )

Koşul operatörü aynı zamanda üçlü operatörler olarak da bilinir. Bu operatör 3 işlenen kullanır ve boolean ifadelerin çözümleri için kullanılır. Bu operatörün amacı değişkene hangi değerin atanacağına karar vermektir. Şu şekilde kodlanmaktadır:

Örnek:

Aşağıdaki sonuç üretilecektir.

6.7 “instanceOf” Operatörü

Bu operatör sadece nesne referans değişkenleri için kullanılır. Nesnenin belirtilen tipte olup olmadığını kontrol eder.(sınıf tipi veya arayüz tipi.) instanceOf operatörü aşağıdaki gibi yazılır.

Örnek: