Java’da Veri Yapıları

Basit Veri Yapıları

Değişkenler; değerleri saklamak için ayrılmış bellek konumlarıdır. Bu şu demektir; bir değişken yarattığınız zaman bellekte belirli bir alanı kaplamış olursunuz. İşletim sistemi veri tipine göre bellek ayırır ve neyin bellekte saklanacağına karar verir. Bu yüzden değişkenlere farklı veri tipleri atayarak; integer, decimal veya character yapılarını bu değişkenlerin içinde tutabilirsiniz. Javada iki tür veri tipi vardir

 • İlkel Veri Tipleri
 • Referans/Nesne Veri Tipleri

3.1 İlkel Veri Tipleri

Java tarafından desteklenen 8 tane ilkel veri tipi vardır. İlkel veri tipleri kodlama dili tarafından önceden tanımlanmış ve bir anahtar kelimeyle isimlendirilmiştir. Bu 8 veri tipinin detaylarını inceleyelim.

3.1.1 byte

 • Byte veri tipi 8-bit’ten oluşur
 • En küçük değeri -128 (-2^7)
 • En büyük değeri 127 (dahil olarak )(2^7 -1)
 • Ön tanımlı değeri 0’dır

Example :
byte a = 100 , byte b = -50

3.1.2 short

 •  Short veri tipi 16-bit’ten oluşur
 • En küçük değeri -32,768 (-2^15)
 • En büyük değeri 32,767(dahil olarak) (2^15 -1)
 • Ön tanımlı değeri 0’dır

Example :
short s= 10000 , short r = -20000

 3.1.3 int

 •  Int veri tipi 32-bit’ten oluşur
 • En küçük değeri -2,147,483,648.(-2^31)
 • En büyük değeri 2,147,483,647(dahil olarak).(2^31 -1)
 • Ön tanımlı değeri 0’dır

Example :
int a = 100000, int b = -200000

 3.1.4 long

 •  Long veri tipi 64-bit’ten oluşur
 • En küçük değeri -9,223,372,036,854,775,808.(-2^63)
 • En büyük değeri 9,223,372,036,854,775,807 (dahil olarak). (2^63 -1)
 • Ön tanımlı değeri 0L’dır

Example :
int a = 100000L, int b = -200000L

 3.1.5 float

 •  Float veri tipi tek duyarlıklı 32-bit’lik IEEE 754 floating point.(????????????)
 • Ön tanımlı değeri 0.0f.
 • Float veri tipi para birimleri gibi virgüllü değerler için kullanılmaz.

Example :
float f1 = 234.5f

3.1.6 double

 •  double veri tipi iki kat daha yüksek hassasiyete sahip 64-bit yer kaplayan bir türdür. IEEE 754 standardı ile tanımlanmıştır.
 • Bu veri tipi genel olarak virgüllü sayıları kullanmak için ilk tercihtir.
 • Double veri tipi para birimleri gibi virgüllü değerler için kullanılmamalıdır.
 • Ön tanımlı değeri 0.0’dır.

Example :
double d1 = 123.4

3.1.7 boolean

 •  boolean veri tipi bir bitlik bilgiyi gösterir.
 • İki olası değeri vardır. Bunlar; true ve false’dur.
 • Bu veri tipi true/false durumlarını takip etmek için kullanılır.
 • Ön tanımlı değeri false’dur.

Example :
boolean one = true

3.1.8 char

 •  char veri tipi tek 16bit’lik Unicode Character’dir
 • En küçük değeri ‘\u0000’ (or 0).
 • En büyük değeri ‘\uffff’ (or 65,535 dahil olarak).
 • Char tipi karakterleri bellekte tutmak için kullanılır.

Example :
char letterA =’A’

3.2 Referans Veri Tipleri

 •  Sınıf nesneleri ve çeşitli dizi değişkenlerinin tipleri referans veri tipleri dahilindedir.
 • Herhangi bir referans değişkeninin ön tanımlı değeri null(boş)’tur.
 • Bir referans değişkeni, tanımlanmış veya uyumlu bir tipten herhangi bir nesneyi işaret etmek için kullanılabilir.

Example :
Animal mammal = new Animal(“giraffe”);

3.3. Java Kaçış (escape) Karakterleri
Java; String ve char tipleri için birkaç özel kaçış karakteri sunar:

java-temsil