Java App-Hotspot ve RealMedia Kullanımı

Bu Applet’te 2 kitaplık kullanacağız:
1. HotSpot
2. RealMedia

Aşağıdaki .class dosyalarına ihtiyacımız var:
1. HotSpotListener.class (arabirim)
2. HotSpot.class (bileşen)
3. Loadable.class (arabirim)
4. RealMedia.class (görünmez bileşen)

Ayrıca uygulamada kullanmak üzere 8 gif’e ihtiyacımız olacak. Gif’ler burada yer almamaktadır.

Bu uygulamada 2 buton olacaktır. İlk butonuna basıldığında bir gif görüntülenecek, ikinci butona basıldığında gif ortadan kaldırılacaktır.

import java.awt.*;
import java.applet.*;

// RealMedia için Loadable gereklidir, böylece bu kodun görüntü ve sesi yüklenebilir.
// HotSpotListener, HotSpot'un hotSpotEvent (HotSpot) çağrısında bulunmasına izin vermek için gereklidir.
public class Library extends Applet implements Loadable, HotSpotListener
{
 RealMedia rm;
 HotSpot hs1,hs2;
 int x =1;
 
 public void init()
 {
  setLayout(null);
  setBackground(Color.black);
  rm = new RealMedia(this);
  rm.add("ornek1.gif","ornek1");
  rm.add("ornek2.jpg","ornek2");
  
 // 3 resim ile Başlat butonu
 // Varsayılan durum, mouseOver ve mouseClick durumu.
  rm.add("ornek3.gif");
  rm.add("ornek4.gif");
  rm.add("ornek5.gif");
  
 //Diğer buton
  rm.add("ornek6.gif");
  rm.add("ornek7.gif");
  rm.add("ornek8.gif");
 //resimler yükleniyor
  rm.load();
 }
  
 public void startUp()
 {
 //buton1'i oluştur
  hs1 = new HotSpot(this);
 //Varsayılan resim
  hs1.setImage(rm.get("ornek3.gif"),1);
 //mouseOver resmi
  hs1.setImage(rm.get("ornek4.gif"),2);
 //mouseClick resmi
  hs1.setImage(rm.get("ornek5.gif"),3);
 //Konum ve boyut tanımlama
  hs1.setBounds(20,300,200,200);
  
 // Aynı şekilde buton2 oluşturulur.
  hs2 = new HotSpot(this);
  hs2.setImage(rm.get("ornek6.gif"),1);
  hs2.setImage(rm.get("ornek7.gif"),2);
  hs2.setImage(rm.get("ornek8.gif"),3);
  hs2.setBounds(260,300,200,200);
  
  add(hs1);
  add(hs2);
  hs1.repaint();
  hs2.repaint();
 }
 
 public void paint(Graphics g)
 {
  g.setColor(Color.white);
  
  if (!rm.isLoaded()) 
  {
   g.drawString("loading file "+rm.getCurrent(),20,20);
   g.drawString("of "+rm.getTotalFiles(),20,40);			
   g.drawString("Percent: "+rm.getPercent(),20,60);			
   g.fillRect(20,80,rm.getPercent(),20);			
  }

  else
  {
   if (x == 1)
    g.drawImage(rm.get("ornek1"),80,20,this);
   else
    g.drawImage(rm.get("ornek2"),80,20,this);
  }	
 }
 
 public void hotSpotEvent(HotSpot hs)
 {
  if (hs == hs1)
   x = 1;
  else
   x = 2;
  repaint();	
 }

 public Image loadImage(String file) 
 {
  return getImage(getCodeBase(),file);
 }
 
 public AudioClip loadAudio(String file) 
 {
  return getAudioClip(getDocumentBase(),file);
 }	
}

HotSpotListener.java

import java.awt.*;

interface HotSpotListener 
{
 void hotSpotEvent(HotSpot hs);
}

HotSpot.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class HotSpot extends Canvas implements MouseListener
{
 private static HotSpotListener hsl;
 private Color fgcolor1,fgcolor2,fgcolor3;
 private Color bgcolor1,bgcolor2,bgcolor3;
 private String mesg1,mesg2,mesg3;
 private Image bgimage1,bgimage2,bgimage3;
 private int width;
 private int height;
 private boolean mouseOver, mousePressed;;
 private boolean enabled;
 private boolean useImages;
 private boolean action;
 private FontMetrics fm;
 private int fontwidth, fontsize;
 private Image buff;
 private Graphics g;
 
 public HotSpot(HotSpotListener hsl)
 {
  bgcolor1 = new Color(0,0,0);
  bgcolor2 = new Color(0,0,0);
  bgcolor3 = new Color(0,0,0);
  fgcolor1 = new Color(0,0,000);
  fgcolor2 = new Color(060,060,060);
  fgcolor3 = new Color(255,255,255);
  mesg1 = "";
  mesg2 = "";
  mesg3 = "";
  setBackground(Color.yellow);
  this.hsl = hsl;
  addMouseListener(this);
 }

 public HotSpot(String mesg1,HotSpotListener hsl)
 {
  this(hsl);
  this.mesg1 = mesg1;
 }

 public void setImage(Image img,int state)
 {
  switch (state)
  {
  case 1 : this.bgimage1 = img; break;
  case 2 : this.bgimage2 = img; break;
  case 3 : this.bgimage3 = img; break;
  default : this.bgimage1 = img;
  }
 }

 public void paint(Graphics g2)
 {
  Dimension dim = getSize();
  if (buff == null)
  {
   buff = createImage(dim.width,dim.height);
   g = buff.getGraphics();
  }

  int bgwidth, bgheight = 0;

  if (mousePressed)
  {
   g.setColor(bgcolor3);
   g.fillRect(0,0,dim.width,dim.height);

   if (bgimage3 != null)
   {
    bgwidth = bgimage3.getWidth(this)/2;
    bgheight = bgimage3.getHeight(this)/2;
    g.drawImage(bgimage3,dim.width/2-bgwidth,dim.height/2-bgheight,this);
   }
  }
  else if (mouseOver)
  {
   g.setColor(bgcolor2);
   g.fillRect(0,0,dim.width,dim.height);
   if (bgimage2 != null)
   {
    bgwidth = bgimage2.getWidth(this)/2;
    bgheight = bgimage2.getHeight(this)/2;
    g.drawImage(bgimage2,dim.width/2-bgwidth,dim.height/2-bgheight,this);
   }
  }
  else
  {
   g.setColor(bgcolor1);
   g.fillRect(0,0,dim.width,dim.height);
   if (bgimage1 != null)
   {
    bgwidth = bgimage1.getWidth(this)/2;
    bgheight = bgimage1.getHeight(this)/2;
    g.drawImage(bgimage1,dim.width/2-bgwidth,dim.height/2-bgheight,this);
   }
  }
  g2.drawImage(buff,0,0,this);
 }

 public void update(Graphics g3)
 {
  paint(g3);
 }	

 public void mouseClicked(MouseEvent me)
 {
  repaint();
 }
 public void mouseReleased(MouseEvent me)
 {
  hsl.hotSpotEvent(this);
  mousePressed = false;
  repaint();
 }
 public void mousePressed(MouseEvent me)
 {
  mousePressed = true;
  repaint();
 }
 public void mouseEntered(MouseEvent me)
 {
  mouseOver =true;
  setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));
  repaint();
 }
 public void mouseExited(MouseEvent me)
 {
  mouseOver = false;
  mousePressed = false;
  setCursor(new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR));
  repaint();
 }
}

Loadable.java

import java.applet.AudioClip;
import java.awt.*;

public interface Loadable
{
 public Image loadImage(String fileName);
 public AudioClip loadAudio(String fileName);
 public void startUp();
 public void repaint();
 
}

RealMedia.java

import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class RealMedia extends Component implements Runnable
{
 private Loadable lb;
 private Hashtable htImage, htsound;
 private Stack st1,st2;
 private int delay, size;
 private boolean loadFlag = true;
 private MediaTracker mt;
 private boolean loading;
 private Thread pauseThread;

 public RealMedia(Loadable lb)
 {
  this.lb = lb;
  htImage = new Hashtable();
  htsound = new Hashtable();
  st1 = new Stack();
  st2 = new Stack();
  mt = new MediaTracker(this);
  pauseThread = new Thread(this);
  setDelay(40);	
 }

 public void add(String file)
 {
  st1.push(getMedia(file));
  st2.push(file);
 }

 public void add(String file,String name)
 {
  st1.push(getMedia(file));
  st2.push(name);
 }

 public Image get(String name)
 {	
  return (Image)htImage.get(name);
 }
 
 public void play(String name)
 {		
  AudioClip sound = (AudioClip)htsound.get(name);
  sound.play();
 }
 
 public int getCurrent()
 {
  return size-st1.size();
 }
 
 public int getPercent() 
 {
  return (int)((double)getCurrent()/(double)size*100);
 }
 
 public int getTotalFiles()
 {
  return size;
 }
 
 public void load() 
 {	
  size = st1.size();
  pauseThread.start();
 }
 
 public void setDelay(int delay)
 {
  this.delay = delay;
 }

 public boolean isLoaded()
 {
  return st1.empty();
 }

 private Object getMedia(String file)
 {
  if (isAudio(file)) return new String(file);
  else return lb.loadImage(file);
 }

 private void loadNext()
 {
  if (!st1.empty() && !loading)
  {	
   loading = true;
   mt = new MediaTracker(this);
   Object currentFile = null;
   String currentName = "";
   currentFile = (Object)st1.pop();
   currentName = (String)st2.pop();
      
   if (currentFile instanceof Image)
   {
    mt.addImage((Image)currentFile,0);
    htImage.put(currentName,(Image)currentFile);
   }
   else if (currentFile instanceof String) 
   {
    htsound.put(currentName,lb.loadAudio((String)currentFile));
   }
   try
   {
    mt.waitForAll();
   }
   catch (Exception p)
   {
   }
  }
  loading = false;
 }
 
 public void run() 
 {
  while (!st1.empty()) 
  {
  	loadNext();
  lb.repaint();
  try 
  {
   pauseThread.sleep(delay);
  }
  catch (Exception e)
  {
  }
  }
  lb.startUp();
  pauseThread = null;
  System.out.println("Media Fully Loaded");
 }
  
 private boolean isAudio(String file)
 {
  if (file.endsWith(".au")) return true;
  else return false;
 }
}