Java’da Desing Pattern Superiority

package designpatterns;

import java.util.ArrayList;

class Node {
Node SuperiorNode =new Node();
}

class calisan{
String isim;
calisan yonetici;
public calisan(){}
public calisan(String isim){
this.isim = isim;
}
}

class yonetici extends calisan{
ArrayList <calisan> altlari = new ArrayList<calisan>();
public yonetici(String isim){
super(isim);
}
public void addCalisan(calisan alt){
altlari.add(alt);
alt.yonetici = this;
}
}
public class DesignPatterns {

public static void main(String[] args) {
yonetici ali = new yonetici("ali");
calisan veli = new calisan("veli");
calisan ahmet = new calisan("ahmet");
ali.addCalisan(ahmet);
ali.addCalisan(veli);
System.out.println("Ahmetin yoneticiisi"+ahmet.yonetici.isim);
System.out.println("Veli'in yoneticiisi"+veli.yonetici.isim);
System.out.println("alinin calisanlari 0." + ali.altlari.get(0).isim +
" 1. "+ ali.altlari.get(1).isim);
System.out.println("alinin kaç çalışanı var? "+ ali.altlari.size());

}

}

 

Java’da Desing Pattern

import java.util.ArrayList;
// designpatterns Abstract - Occurence
// soyut ve somut bilgiler arasındaki yapı.
// 1 dizinin 1 den fazla bölümü
// 1 şirketin 1 den fazla çalışanı,vb yapılarda.
// genellikle abstract lardan occurencelara bağlantı yapılır. (hesa ilişkisi gibi.)
 class dizi{
  String isim;
  String yapimci;
  ArrayList <bolum> bolumler =
    new ArrayList<bolum>();
    void bolumEkle(bolum b){
     bolumler.add(b);
    }
 }
 class bolum{
  String bolumIsmi;
  int bolumNumarasi;
  public bolum(String bolumIsmi, int bolumNumarasi){
   this.bolumIsmi = bolumIsmi;
   this.bolumNumarasi = bolumNumarasi;
  }
 }
 public class Main { // designpatterns
 public static void main(String[] args) 
  {
   dizi dizi1= new dizi();
   dizi1.isim = "the100";
   dizi1.bolumEkle( new bolum("Pilot",1));
   dizi1.bolumEkle( new bolum("TheSky",2));
  }
 

}

 

Anlık Mesajlaşma Programı (Socket Programlama)

// Bu kodların çalışabilmesi için Java’da 2 ayrı proje oluşturulmalıldır.

//1.projenin adı Server. Kendi içerisinde 2 adet .java uzantılı classı barındırmaktadır.

//Kodları

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class Server extends JFrame{
 
 private JTextField userText;
 private JTextArea chatWindow;
 // 2 bilgisayar arasındaki akışin olması için kullanılacaktır.
 private ObjectOutputStream output;
 private ObjectInputStream input;
 private ServerSocket server;
 private Socket connection;
 
 //constructor
 public Server()
 {
  super("Mesajlasma Programı");
  userText = new JTextField();
  userText.setEditable(false);
  userText.addActionListener(
    new ActionListener(){
     public void actionPerformed(ActionEvent event){
      sendMessage(event.getActionCommand());
      userText.setText("");
     }
    }
  );
  add(userText, BorderLayout.NORTH);
  chatWindow = new JTextArea();
  add(new JScrollPane(chatWindow));
  setSize(300,150);
  setVisible(true);
 }
 
 //set up and run the server
 public void startRunning(){
  try{
   server = new ServerSocket(6789, 100); //port number and kaç kişinin bağlanacağı 100 kişi 
   while(true){
    try{
     //connect and have conversation
     waitForConnection(); //start up
     setupStreams(); // bağlantı sonrası veri akışına başla
     whileChatting(); // yazışma kısmı
    }catch(EOFException eofException){ //serverda yada bağlantıda sorun var.
     showMessage("\n Ana Sunucu Bağlantıyı Sonlandırdı! ");
    }finally{
     closeCrap(); //clean house staff
    }
   }
  }catch(IOException ioException){
   ioException.printStackTrace();
  }
 }
 // Bağlantı bilgilerinin gelmesi için bekle
 private void waitForConnection() throws IOException{
  showMessage("Bağlantı için bir kullanıcın daha sisteme girmesi gerekiyor..\n");
  connection = server.accept(); //herhangi bir pc bağlandığında ve server bağlantıyı kabul ettiğinde.
  showMessage(" Now connected to " + connection.getInetAddress().getHostName()); 
 }
 // get stream to send and receive data
 private void setupStreams() throws IOException{
  output = new ObjectOutputStream(connection.getOutputStream());
  output.flush();
  input = new ObjectInputStream(connection.getInputStream());
  showMessage("\n Veri Akışı Başlayabilir! \n");
 }
 // During the chat conversation
 private void whileChatting() throws IOException{
  String message = "Bağlandı";
  sendMessage(message);
  ableToType(true);
  do{
   //have a conversation
   try{
    message = (String) input.readObject();
    showMessage("\n" + message);
   }catch(ClassNotFoundException classNotFoundException){
    showMessage("\n Alınan veri okunamadı");
   }
  }while(!message.equals("Diğer kullanıcı bağlantıdan koptu")); //KULLANAN kişi END dediğinde konuşma biter.
 }
 // konuşma sonlandırıldığınında bağlantıyı ve soketi kapat.
 private void closeCrap(){
  showMessage("\n Bağlantı sonlanıyor..\n");
  ableToType(false);
  try{
   output.close(); // veri çıkışını kapat
   input.close(); // veri girişini kapat. 
   connection.close(); //socket'i kapat.
  }catch(IOException ioException){
   ioException.printStackTrace();
  }
  
 }
 // send a message to client
 private void sendMessage(String message){
  try{
   output.writeObject("SERVER - " + message);
   output.flush();
   showMessage("\n SERVER - "+ message);
  }catch(IOException ioException){
   chatWindow.append("\n Hata-Veri gönderilemiyor");
  }
 }
 // updates chatWindow
 private void showMessage(final String text){
  SwingUtilities.invokeLater(
    new Runnable(){
     public void run(){
      chatWindow.append(text);
     }
    }
   );
 }
 // let the user type stuff into their box
 private void ableToType (final boolean tof){
  SwingUtilities.invokeLater(
    new Runnable(){
     public void run(){
      userText.setEditable(tof);
     }
    }
   );
  
 }
 
}

Server Test

import javax.swing.JFrame;

 public class ServerTest {
  public static void main(String[] args) {
   Server sally = new Server();
   sally.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   sally.startRunning();
  }
 }

 

//2.projenin adı Client. Kendi içerisinde 2 adet .java uzantılı classı barındırmaktadır.

//Kodları

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class Client extends JFrame{
 
 private JTextField userText;
 private JTextArea chatWindow;
 private ObjectOutputStream output;
 private ObjectInputStream input;
 private String message = "";
 private String serverIP;
 private Socket connection;
 
 //constructor
 public Client(String host){
  super("Client");
  serverIP = host;
  userText = new JTextField();
  userText.setEditable(false);
  userText.addActionListener(
    new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent event){
     sendMessage(event.getActionCommand());
     userText.setText("");
    }
   }
  );
  add(userText, BorderLayout.NORTH);
  chatWindow = new JTextArea();
  add(new JScrollPane(chatWindow));
  setSize(300, 200); //Ekran büyüklüğünü ayarla
  setVisible(true);
 }
 
 //connect to server
 public void startRunning(){
  try{
   connectToServer();
   setupStreams();
   whileChatting();
  }catch(EOFException eofException){
   showMessage("\n Kullanıcı bağlantıdan koptu");
  }catch(IOException ioException){
   ioException.printStackTrace();
  }finally{
   closeConnection();
  }
 }
 
 //verilen ip numarasındaki bilgisayara 6789 numaralı port üzerinden bağlan.
 private void connectToServer() throws IOException{
  showMessage("Bağlanmaya Çalışıyor... \n");
  connection = new Socket(InetAddress.getByName(serverIP), 6789);
  showMessage("Connection Established! Connected to: " + connection.getInetAddress().getHostName());
 }
 
 //veri akışını ayarla
 private void setupStreams() throws IOException{
  output = new ObjectOutputStream(connection.getOutputStream());
  output.flush();
  input = new ObjectInputStream(connection.getInputStream());
  showMessage("\n Veri akışı ayarlandır! \n");
 }
 
 //while chatting with server
 private void whileChatting() throws IOException{
  ableToType(true);
  do{
   try{
    message = (String) input.readObject();
    showMessage("\n" + message);
   }catch(ClassNotFoundException classNotFoundException){
    showMessage("Unknown data received!");
   }
  }while(!message.equals("Server kapandı"));	
 }
 
 //Close connection
 private void closeConnection(){
  showMessage("\n Bağlantı sonlandırılıyor!");
  ableToType(false);
  try{
   output.close();
   input.close();
   connection.close();
  }catch(IOException ioException){
   ioException.printStackTrace();
  }
 }
 
 //mesajı servera ilet
 private void sendMessage(String message){
  try{
   output.writeObject("CLIENT - " + message);
   output.flush();
   showMessage("\nCLIENT - " + message);
  }catch(IOException ioException){
   chatWindow.append("\n Bir hata meydana geldi!");
  }
 }
 
 // mesaj ekranını güncelle
 private void showMessage(final String message){
  SwingUtilities.invokeLater(
   new Runnable(){
    public void run(){
     chatWindow.append(message);
    }
   }
  );
 }
 
 //kullanıcıların mesaj yazmasına izin ver.
 private void ableToType(final boolean tof){
  SwingUtilities.invokeLater(
   new Runnable(){
    public void run(){
     userText.setEditable(tof);
    }
   }
  );
 }
}

import javax.swing.JFrame;

public class ClientTest {
 public static void main(String[] args) {
  Client charlie;
  charlie = new Client("127.0.0.1");
  charlie.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  charlie.startRunning();
 }
}

//Kodlar yazıldıktan sonra 2 projede ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.

// 2 projede 127.0.0.1(local ip) ip numaralı bilgisayın 6789 numaralı porttu  üzerinden anlık mesajlaşabileceklerdir.

//Örnek farklı bir ip ile farklı bilgisayarlarda denenebilir.

 

Web Browser Örneği

import javax.swing.JFrame;
public class ana_class {
  public static void main(String[] args) {
   diger tarayici = new diger();
   tarayici.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  
  }
}

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;


public class diger extends JFrame{
 private JTextField addressBar;
 private JEditorPane display;
 
 //constructor
 public diger(){
  super("Tarayıcı Başlığı");
  
  addressBar = new JTextField("URL adresi girin!");
  addressBar.addActionListener(
    new ActionListener(){
     public void actionPerformed(ActionEvent event){
      loadCrap(event.getActionCommand());
      
     }
    }
    );
  add(addressBar,BorderLayout.NORTH); //ekranın sağ ust koşesinde
  
  display = new JEditorPane();
  display.setEditable(false);
  display.addHyperlinkListener(
    new HyperlinkListener(){
     public void hyperlinkUpdate(HyperlinkEvent event){
      // kullanıcı ekrana tıkladığında...
      if(event.getEventType()==HyperlinkEvent.EventType.ACTIVATED){
       loadCrap(event.getURL().toString());
      }
     }
    }
  );
  add(new JScrollPane(display),BorderLayout.CENTER);
  //JScrollPane'i JFrame'e ekle.
  setSize(500,300);
  setVisible(true);
 }
 private void loadCrap(String userText){
  try{
   // çalıştırma kısmı
   display.setPage(userText);
   addressBar.setText(userText);
  }catch(Exception e){
   System.out.println("Çalışmadı!Lütfen geçerli bir adres girin. Örnek http://www.javayaz.com ");
  }
 }

}

 

Java’da Thread Kullanımı

public class ana_class {
  public static void main(String[] args) {
   
    Thread t1 = new Thread(new diger("bir"));
    Thread t2 = new Thread(new diger("iki"));
    Thread t3 = new Thread(new diger("üç"));
    Thread t4 = new Thread(new diger("dört"));
   
    t1.start();
    t2.start();
    t3.start();
    t4.start();
  }
}

import java.util.*;

//Runnable interface contains run() method
// Video yükle ve izle gibi.
// Thread için Runnable implements edilmeli.
public class diger implements Runnable{
  String name;
  int time;
  Random r = new Random();
  
  public diger(String x){
    name = x;
    time = r.nextInt(999); //between 0-1 second
  }
  
  //this runs when you start thread
  public void run(){
    try{
      System.out.printf("%s . numaralı threet, %d sanise uyuduktan sonra çalıştı\n", name, time);
      Thread.sleep(time); //Thread'in ne kadar uyumasını istersin?
      System.out.printf("%s thread işini tamamladı\n", name);
    }catch(Exception e){}
  }
}

Örnek Ekran çıktısı

üç . numaralı threet, 665 sanise uyuduktan sonra çalıştı
iki . numaralı threet, 726 sanise uyuduktan sonra çalıştı
bir . numaralı threet, 448 sanise uyuduktan sonra çalıştı
dört . numaralı threet, 244 sanise uyuduktan sonra çalıştı
dört thread işini tamamladı
bir thread işini tamamladı
üç thread işini tamamladı
iki thread işini tamamladı

Java’da Scroll Bar Kullanımı

import java.awt.*; 
import javax.swing.*;

public class ana_class {
 public static void main(String[] args){
  
  TheWindow w = new TheWindow();
  // Programı kapatmak için gerekli...
  w.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  w.setSize(300,400);
  w.setVisible(true);
 }
 
 
}	

import java.awt.*; 
import javax.swing.*;

public class DrawOval extends JPanel{
 
 private int d=10;
 
  public void paint(Graphics g){
   super.paint(g); //Super class olan JPanel
   g.fillOval(10,10,d,d);		 
  } 
 public void setD(int newD){
  d = (newD >= 0 ? newD : 10);
  repaint();
  }
 public Dimension getProferredSize(){
  return new Dimension(200,200);
 }
 public Dimension getMinimumSize(){
  return getMinimumSize();
 }
  
}

import java.awt.*; 
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;


public class TheWindow extends JFrame{
 private JSlider slider;
 private DrawOval myPanel;
 
 public TheWindow(){
  super("Başlık");
  myPanel = new DrawOval();
  myPanel.setBackground(Color.ORANGE);
  //Slider horizon olsun 0 ile 200 arasında sayılar alsın.
  slider = new JSlider(SwingConstants.HORIZONTAL,0,200,10);
  //Aralık belirleme her 10 pixelde bir
  slider.setMajorTickSpacing(10);
  slider.setPaintTicks(true);
  //Ne zaman slider değiştirildiğinde
  slider.addChangeListener(
    new ChangeListener(){
     public void stateChanged(ChangeEvent e){
      myPanel.setD(slider.getValue()); //Hangi değer geldi ise o değeri slidera gönder.
     }
    }
        
  );
  add(slider, BorderLayout.SOUTH);
  add(myPanel, BorderLayout.CENTER);
 }
}

 

Java App-GUI ve Appletler

import java.awt.*; 
import javax.swing.*;

public class ana_class extends JApplet
{
 private double toplam;
 
  public void init(){
  String ilksayi= JOptionPane.showInputDialog("ilk Sayıyı Girin!");
  String ikincisayi= JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Girin!");
  
  double s1 = Double.parseDouble(ilksayi);
  double s2 = Double.parseDouble(ikincisayi);
  
  toplam = s1+s2;
   
  }
  public void paint(Graphics g){
   super.paint(g);
   g.drawString("Toplam: " + toplam,50 ,80);
   
  }
}

Java’da Applet çalıştırmak için; Run->Run As->Java Applet seçeneklerini kullanmanız gerekir.

Generic Method – compareTo

import java.util.*; // list kullanmak için gerekmekte.

public class ana_class
{
 // generic class
 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println(enbuyuk(44,542,21));
  System.out.println(enbuyuk("elma","armut","karpuz"));
  System.out.println(enbuyuk('m','z','a'));
  
 }
 //Sadece karşılaştırılabilir tipteki veriler burada kullanılabilir.
 // o nedenle extends Comparable edilmek zorunda.
 //karşılaştırılabilir olmak şartı ile her türlü generik veri kullanılabilir.
 //hem gerekik data ile çalışabilir hemde generik datayı return ettirebiliriz.
 public static <T extends Comparable<T>> T enbuyuk(T a,T b,T c)
 {
  T m = a;
  if(b.compareTo(a)>0)
   m = b;
  if(c.compareTo(m)>0)
   m = c;
  return m;
 }

}

 

Generic Method Kullanımı

import java.util.*; // list kullanmak için gerekmekte.

public class ana_class {
 public static void main(String[] args){
  
  //(overloaded method) aynı işi faklı veri tiplerinde
  //yapıyorlarsa o durumlarda aynı isimde methodlar kullanılabilir.
  
  Integer[] sayilar = {1,2,3,4};
  Character[] harfler = {'a','b','c','d'};
  
  ekranaYaz(sayilar);
  ekranaYaz(harfler);
  
 }
 // generic method farklı methodlara gerek olmadan...
  // t = TypeParametre  T[] generic method
  // T gererictir 
  public static <T> void ekranaYaz(T[] x){
   for (T y: x)
    System.out.printf("%s ", y);
   System.out.println();
  }
  // dönen datada generic tipte
}