Java App-Gif Görüntüleme

Ekranda bir gif görüntülenecek. Burada gif dosyası applet ile aynı dizinde olmalıdır.

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.net.*;

public class ImageOrnegi extends Applet
{
 Image myGif;
 URL base;
 MediaTracker mt;
 
 public void init() 
 {
  mt = new MediaTracker(this);
  
  try 
  {
   base = getDocumentBase();
  }
  catch (Exception e) {}

  myGif = getImage(base,"Ornek.gif");
  mt.addImage(myGif,1);

  try {
   mt.waitForAll();
  }
  catch (InterruptedException e) {}
 }
 
 public void paint(Graphics g) 
 {		
  g.drawImage(myGif,15,15,this);//gif adı, x konumu, y konumu
  g.drawImage(myGif,15,260,150,150,this);//gif adı, x konumu, y konumu, gif eni, gif boyu
 }
}

 

Java App-Çift Buffering’siz Uygulama

import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class NoDoubleBuffering extends Applet implements MouseMotionListener
{
 Graphics bufferGrafikleri;
 Image offscreen;
 Dimension dim;
 int x, y;
 
 public void init() 
 {
  // We'll ask the width and height by this
  dim = getSize();
  // We'll redraw the applet eacht time the mouse has moved.
  addMouseMotionListener(this);
  // Just for fun
  setBackground(Color.gray);
  // Create an offscreen image to draw on
  // Make it the size of the applet, this is just perfect larger
  // size could slow it down unnecessary.
  offscreen = createImage(dim.width,dim.height);
  // by doing this everything that is drawn by bufferGraphics
  // will be written on the offscreen image.
  bufferGrafikleri = offscreen.getGraphics();
 }
 
 public void paint(Graphics g) 
 {
  g.setColor(Color.green);
  g.drawString("Çift buffering'siz",10,10);
  g.fillRect(x,y,20,20);
 }
 
 // Çift tamponlama için her zaman gereklidir.
 // Önceki çizimlerin silinmesi ve yenisinin oluşturulması ekranda titremeye neden olur.
 // Repaint() çağrıldığında güncelleme otomatik olarak çağrılır.
 
 /*public void update(Graphics g)
 {
  paint(g);
 }
 */
 
 public void mouseMoved(MouseEvent evt) 
 {
  x = evt.getX();
  y = evt.getY();
  repaint();
 }

 public void mouseDragged(MouseEvent evt) {}
 }

 

Java App-Pinpon topları

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Event;
import java.awt.Graphics;
import java.util.Vector;

public class Balls extends Applet implements Runnable {
 
  //Hareket edecek topları tutmak için bir Vector nesnesi tanımlıyoruz.
  Vector v = new Vector();
  
  //Animasyonu yapacak olan bir Thread nesnesi
  Thread animate;

  public void init() {
    //5 adet rastgele noktalarda baslayacak top nesnesi olusturup vectore atalım
    //cok sayıda top oluşturulduğunda da Applet calışabilecektir.
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
    	
      //toplarin baslangıçta çizilecegi rastgele noktalar
      int x = (int) (Math.random() * 100);
      int y = (int) (Math.random() * 100);
      
      //Top nesnesini olusturalim
      Ball t = new Ball(x, y, selectionColor(i));
      
      //Olusturdugumuz Top nesnesini vectore ekleyeleim
      v.add(t);
      
      //Toplarin hareket edecegi alanin eni ve boyu
      t.en = getWidth();
      t.boy = getHeight();
    }
  }

  //Toplar ilk olusturuldugunda renklerinin secimi icin kullanilan metod
  public Color selectionColor(int i) {
    switch (i) {
      case 0:
        return Color.cyan;
      case 1:
        return Color.green;
      case 2:
        return Color.red;
      case 3:
        return Color.blue;
      case 4:
        return Color.pink;
      default:
        return Color.yellow;
    }
  }

  //Appletin start metodu
  public void start() {
    if (animate == null) {
      animate = new Thread(this);
      animate.start();
    }
  }

  //Thread'in start metodu cagrildiginda bu metod cagriliyor
  public void run() {
    try {
      while (animate != null) {
        Thread.sleep(20);
        for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        	Ball b = (Ball) v.get(i);
          b.adimAt();
          repaint();
        }
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }

  public void update(Graphics g) {
    paint(g);
  }

  public void paint(Graphics g) {
    //g.clearRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
    g.setColor(Color.lightGray);
    g.fillRect(0, 0, size().width, size().height);

    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
      ((Ball) v.elementAt(i)).paint(g);
    }
  }

  //Mouse tiklandiginda applet baslasin veya dursun
  public boolean mouseDown(Event evt, int x, int y) {
  	
    //Eger animate nesnesi null ise toplar durmus demektir
    if (animate == null) {
      animate = new Thread(this);
      animate.start();
    } else {
    	
      //eger animate null degilse null yapip durduralim
      animate = null;
    }
    return true;
  }
}
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

class Ball {

  public int en, boy;
  private int x, y, dx = 1, dy = 1;
  private Color ballColor;
  private static int sayac = 0;

  public Ball(int a, int b, Color c) {
    x = a;
    y = b;
    ballColor = c;
    dx = (int) (Math.random() * 10);
    dy = (int) (Math.random() * 10);
    sayac++;
    System.out.println(sayac + ". Top oluşturuldu...");
  }

  public void adimAt() {
    if (x < 0 || x >= en) {
      dx = -dx;
    }
    if (y < 0 || y >= boy) {
      dy = -dy;
    }
    x += dx;
    y += dy;
  }

  public void paint(Graphics g) {
    g.setColor(ballColor);
    g.fillOval(x, y, 20, 20);
  }
}

 

Java App-Çizim örnekleri

/* 
Applet'ler özel şekiller, boyalar, renkler ve fontlar kullanır.
*/

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class Cizim extends Applet 
{
 Font bigFont;
 Color greenColor;
 Color weirdColor;
 Color bgColor;
 
 public void init() 
 {
  bigFont = new Font("Arial",Font.BOLD,20);
  greenColor = Color.green;
  weirdColor = new Color(60,120,250);
  bgColor = Color.gray;
  setBackground(bgColor);
 }
 
 public void stop()
 {
 }
 
 public void paint(Graphics g) 
 {
  g.setFont(bigFont);
  g.drawString("Şekiller ve renkler",80,20);
  g.setColor(greenColor);
  g.drawRect(100,100,100,100);
  g.fillRect(110,110,80,80);
  g.setColor(weirdColor);
  g.fillArc(120,120,60,60,0,360);
  g.setColor(Color.red);
  g.drawLine(140,140,160,160);
  g.setColor(Color.black);
 }
}

 

Java App-Çift Buffering(Bad)

/* Uygulamalardaki çizim, çoğunlukla çift buffering ile yapılır.
Çizim önce bir ekran dışı görüntüye yapılır. Ekranda olmayan görüntü ekranda çizilir.
*/
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class Bad extends Applet implements MouseMotionListener
{
 Graphics bufferGrafikleri;
 Image offscreen;
 Dimension dim;
 int x, y;
 
 public void init() 
 {
  dim = getSize();
  addMouseMotionListener(this);
  setBackground(Color.gray);
  offscreen = createImage(dim.width,dim.height);
  bufferGrafikleri = offscreen.getGraphics();
 }
 
 public void paint(Graphics g) 
 {
  bufferGrafikleri.clearRect(0,0,dim.width,dim.width);
  bufferGrafikleri.setColor(Color.yellow);
  bufferGrafikleri.drawString("Kötü Çift Buffering uygulaması",10,10);
  bufferGrafikleri.fillRect(x,y,20,20);
  g.drawImage(offscreen,0,0,this);
 }
// Cift Buffering uygulaması örneğinde yer alan update() metodu burada yer almamaktadır.
 public void mouseMoved(MouseEvent evt) 
 {
  x = evt.getX();
  y = evt.getY();
  repaint();
 }

 public void mouseDragged(MouseEvent evt) 
 {
 }
 }

 

Java App-Çift Buffering

/* Uygulamalardaki çizim, çoğunlukla çift buffering ile yapılır.
Çizim önce bir ekran dışı görüntüye yapılır. Ekranda olmayan görüntü ekranda çizilir.
*/
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class CiftBuffering extends Applet implements MouseMotionListener
{
 Graphics bufferGrafikleri;
 Image offscreen;
 Dimension dim;
 int x, y;
 
 public void init() 
 {
  dim = getSize();
  addMouseMotionListener(this);
  setBackground(Color.gray);
  offscreen = createImage(dim.width,dim.height);
  bufferGrafikleri = offscreen.getGraphics();
 }
 
 public void paint(Graphics g) 
 {
  bufferGrafikleri.clearRect(0,0,dim.width,dim.width);
  bufferGrafikleri.setColor(Color.yellow);
  bufferGrafikleri.drawString("Çift buffering Uygulaması",10,10);
  bufferGrafikleri.fillRect(x,y,20,20);
  g.drawImage(offscreen,0,0,this);
 }
 
 public void update(Graphics g)
 {
  paint(g);
 }
 
 public void mouseMoved(MouseEvent evt) 
 {
  x = evt.getX();
  y = evt.getY();
  repaint();
 }
 
 public void mouseDragged(MouseEvent evt) 
 {
 }
 }

 

Java App-Action Örneği

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;

public class ActionExample extends Applet implements ActionListener
{
 Button onayButonu;
 Button hataButonu;
 TextField write;
 CheckboxGroup radioGroup;
 Checkbox radio1;
 Checkbox radio2;
 Checkbox radio3;
 
 public void init() 
 {
  setLayout(new FlowLayout());
  onayButonu = new Button("Deneyin!");
  hataButonu = new Button("Basmayın!");
  write = new TextField("Bir yazı yazınız...",40);
  radioGroup = new CheckboxGroup();
  radio1 = new Checkbox("Kırmızı", radioGroup,false);
  radio2 = new Checkbox("Mavi", radioGroup,true);
  radio3 = new Checkbox("Yeşil", radioGroup,false);
  add(onayButonu);
  add(hataButonu);
  add(write);
  add(radio1);
  add(radio2);
  add(radio3);

  onayButonu.addActionListener(this);
  hataButonu.addActionListener(this);
 }
 
 public void paint(Graphics g)
 {
  if (radio1.getState()) g.setColor(Color.red);
  else if (radio2.getState()) g.setColor(Color.blue);
  else g.setColor(Color.green);
 
  g.drawString(write.getText(),20,100);
 }

 public void actionPerformed(ActionEvent evt) 
 {
  if (evt.getSource() == onayButonu) 
  {	
   repaint();
  }

  else if (evt.getSource() == hataButonu) 
  {
   hataButonu.setLabel("Hatalı!");
   write.setText("Yanlış butona bastınız!");
   repaint();
  }
 }	
}

 

Dizinin max elemanını bulma-metot ve thread karşılaştırması

/*
 * Dizideki en büyük değer 2 şekilde bulunur:
 * 1. Ana class içinde yer alan metot aracılığıyla bulunur.
 * 2. Bulma işi parçalara bölünür, thread'lere yaptırılır.
 * İki durum için de performanslar ortaya konur.
 */
import java.util.Random;

public class Maximum {

  public int maxBul(int[] dizi){
    int max = dizi[0];
    for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
      if(dizi[i]>max)
        max = dizi[i];
      
      sleep(1);
    }
    return max;
  }

  public void sleep(int ms){
    try {
    Thread.sleep(ms);
    } catch (Exception e) {
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
  	Maximum m = new Maximum();

    //1000 elemanlı ve her elemani 0 ile 200 arasinda
    //rasgele bir sayi olan bir dizi olusturup icini
    //dolduralim
    int[] dizi = new int[1000];
    Random r = new Random();
    for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
      dizi[i] = r.nextInt(200);
    }

    // maxBul metodunun ne kadar zamanda bulduğunu hesaplayalim
    System.out.println("maxBul METODU");
    long start = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("EnBuyuk -> " + m.maxBul(dizi));
    long finish = System.currentTimeMillis();

    System.out.println("maxBul metodunun bulma süresi " + (finish-start) + " ms");

    //Problemi parçalara bölüp thread'lere aratalım.
    MaxThread t1 = new MaxThread(dizi, 0, 200);
    MaxThread t2 = new MaxThread(dizi, 200, 400);
    MaxThread t3 = new MaxThread(dizi, 400, 600);
    MaxThread t4 = new MaxThread(dizi, 600, 800);
    MaxThread t5 = new MaxThread(dizi, 800, 1000);
    System.out.println("");
    System.out.println("THREAD");
    t1.start();
    t2.start();
    t3.start();
    t4.start();
    t5.start();
  }
}
class MaxThread extends Thread{
  int s, f;
  int[] a;

  public MaxThread(int[] array,
      int start,
      int finish){
    a = array;
    s = start;
    f = finish;
  }

  public void run(){
    long start = System.currentTimeMillis();
    enBuyuk();
    long finish = System.currentTimeMillis();

    System.out.println(this.getName() + " " + (finish-start) + " ms");
  }

  public int enBuyuk(){
    int max = a[0];
    for (int i = s; i < f; i++) {
      if(a[i]>max)
        max = a[i];
      try {
        this.sleep(2);
      } catch (Exception e) {
      }
    }
    return max;
  }
}

 

Java’da Thread Kullanımı-2

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
  	Threads i1 = new Threads();
  	Threads i2 = new Threads();
  	Threads i3 = new Threads();
  	Threads i4 = new Threads();
    long baslangıc = System.currentTimeMillis();
    i1.start();
    i2.start();
    i3.start();
    i4.start();
    long bitis = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Gecen Zaman = " +
        (bitis - baslangıc));
  }
}
class Threads extends Thread {
  public void run() {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println(this.getName() + " : " + i);
      try {
        //2 sn uyu
        this.sleep(2000);
      } catch (Exception e) {}
    }
  }
}

 

Java’da Veritabanı işlemleri

import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.util.Properties;

public class Veritabanı {

  //Veritabanina baglanmak icin kullanacagimiz JDBC driver
  private String driver = "org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver";
  
  //JDBC ile Derby database baglantisi kurmamiz gerekiyor
  private String protocol = "jdbc:derby:";

  private static Connection conn = null;
  private Statement s = null;

  // Kurucu metod nesne olusturulunca veritabani baglantisi aciliyor.
  public Veritabanı(){
    connect();
  }

  public void connect() {
    try {
      //Surucuyu yukle
      Class.forName(driver).newInstance();
      Properties p = new Properties();

      String dbName = "Veritabanı"; // Olusturacagimiz Veritabanimizin ismi
      //Baglantiyi kur
      conn = DriverManager.getConnection(protocol + dbName + ";create=true", p);
      System.out.println("Baglanti kuruldu ve " + dbName + " veritabani olusturuldu");
      conn.setAutoCommit(true);

      //Daha sonra yurutecegimiz SQL sorgularini Statement yardimiyla calistiracagiz
      s = conn.createStatement();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
  
  public void veritabaniOlustur(){
    try {
      //Kayitlar adinda bir veritabani olusturalim, bunun
      //isim, soyisim, ogrencino ve bolum adinda 4 adet sutunu olsun
       s.execute("create table kayitlar(isim varchar(40), " +
           "soyisim varchar(40)," +
           "ogrencino int, " +
           "bolum varchar(50))");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public void kayitEkle(String isim, String soyisim, int ogrencino, String bolum){
    try {
      String sorgu = "insert into kayitlar values ('" +isim +
          "','" + soyisim +
          "'," + ogrencino +
          ",'" + bolum +
          "')";
      System.out.println("sorgu = " + sorgu);
      s.executeUpdate(sorgu);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public ResultSet kayitAl(){
    ResultSet rset = null;
    try {
      rset = s.executeQuery(
          "SELECT * from kayitlar ORDER BY ogrencino");
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return rset;
  }

  public void kayitYazdir(){
    try {
    ResultSet rset = kayitAl();
    if(rset!=null){
    ResultSetMetaData rsmd = rset.getMetaData();
    rsmd.getColumnCount();
    int i = 0;

    while (rset.next()) {
      for (int j = 1; j < rsmd.getColumnCount(); j++) {
        System.out.print(rset.getString(j) + " ");
      }
      System.out.println("");
     }
    }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  public void tabloSil(){
    try {
      s.execute("drop table kayitlar");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
  	
  	Veritabanı e = new Veritabanı();
    e.veritabaniOlustur();

    e.kayitEkle("Deniz", "Kılınç", 1, "Yazılım Muh");
    e.kayitEkle("Emin", "Borandağ", 2, "Bilgisayar Muh");
    e.kayitEkle("Akın", "Özçift", 3, "Elektrik Muh");
    e.kayitEkle("Volkan", "Tunalı", 4, "Elektronik Muh");
    e.kayitYazdir();
  }
}